Ser­wi­su­jemy i napra­wiamy kom­pu­tery, tablety i smart­fony w ramach gwa­ran­cji, a także napraw pogwa­ran­cyj­nych. Naszą spe­cjal­no­ścią są urzą­dze­nia mobilne marki Apple, czyli: MacBook, iPad i iPhone. Posia­damy także akce­so­ria do wyżej wymie­nio­nych pro­duk­tów. Do każ­dego klienta pod­cho­dzimy w indy­wi­du­alny spo­sób. Dbamy o ich czas oraz spra­wiamy, że nasi klienci mogą bar­dzo szybko cie­szyć się ponow­nym użyt­ko­wa­niem swo­jego sprzętu.

Pro­fe­sjo­nalny ser­wis iPhone

Tele­fon w dzi­siej­szych cza­sach to pod­sta­wowe narzę­dzie do komu­ni­ka­cji i pracy. Nasz ser­wis iPhone gwa­ran­tuje swoim klien­tom moż­li­wie naj­krót­szy czas reali­za­cji zle­ce­nia. Nasi doświad­czeni pra­cow­nicy potra­fią posta­wić szybką i dokładną dia­gnozę na pod­sta­wie wywiadu z klien­tem, a także wstęp­nych oglę­dzin sprzętu. Posia­damy nowo­cze­sny sprzęt dia­gno­styczny, który szybko i sku­tecz­nie wykryje ewen­tu­alne usterki. W powie­rzo­nym sprzę­cie mon­tu­jemy ory­gi­nalne pod­ze­społy, które zmi­ni­ma­li­zują w przy­szło­ści ryzyko kolej­nej naprawy.

Naj­czę­ściej wyko­ny­wa­nymi napra­wami są:

Czas naprawy poszcze­gól­nych uste­rek to ok. 30 minut.

Dodat­kowo zaj­mu­jemy się wymianą przed­niego i tyl­nego apa­ratu, obu­dowy, złą­cza łado­wa­nia, przy­ci­sków, gło­śnika oraz tyl­nej klapki.

Zaj­mu­jemy się także dokład­nym czysz­cze­niem po zala­niu iPhone.

Sku­teczna naprawa MacBook

Naprawa MacBo­oków to likwi­da­cja uste­rek oraz ulep­sze­nie sprzętu. Uzy­sku­jemy to poprzez wymianę zuży­tych pod­ze­spo­łów oraz spraw­dzamy moż­li­wość doło­że­nia nowych.

Popra­wimy spraw­ność powie­rzo­nego sprzętu oraz odzy­skamy jego pier­wotny poten­cjał, do któ­rego użyt­kow­nik jest już przy­zwy­cza­jony.

Nasz ser­wis to:

  • kom­plek­sowa dia­gnoza,
  • wymiana bate­rii,
  • wymiana kla­wia­tury,
  • wymiana matrycy,
  • rege­ne­ra­cja układu chło­dze­nia,
  • czysz­cze­nie po zala­niu.

I gwa­ran­cja szyb­kiej i dokład­nej naprawy.

Sprawna naprawa iPa­dów

To bar­dzo funk­cjo­nalne urzą­dze­nie uży­wane do roz­rywki i do pracy. Nie­stety bar­dzo czę­sto wystar­czy, że sprzęt nie jest odpo­wied­nio zabez­pie­czony i spad­nie z małej wyso­ko­ści. Klienci czę­sto przy­cho­dzą ze zbitą szybką lub nie­dzia­ła­ją­cym ekra­nem.

Czę­stymi napra­wami są:

  • wymiana szybki,
  • wymiana wyświe­tla­cza.

Ważne w użyt­ko­wa­niu iPada jest zabez­pie­cze­nie go w odpo­wied­nie etui lub wzmoc­nie­nie szybki. Ser­wis Apple to gwa­ran­cja ory­gi­nal­nych czę­ści i pre­cy­zyj­nej naprawy powie­rzo­nego sprzętu. Koniecznie zajrzyj na stronę https://flixapple.com/.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj